• Andrew Pashkov
  anemptytextlline
  Motion Graphics Designer
 • Alixe Lobato
  anemptytextlline
  Motion Graphics Designer
 • Eliot Eden
  anemptytextlline
  VFX Artist  
 • Nahy Issa
  anemptytextlline
  VFX Artist  
 • Nick Kyriakides
  anemptytextlline
  Grader/Designer/VFX
 • Victor Camacho
  anemptytextlline
  VFX Reel  
 • Leonardo Feria
  anemptytextlline
  Motion Graphics Designer  
 • Andrea Malpede
  anemptytextlline
  Motion Graphics Designer  
 • Valentina Bartiromo
  anemptytextlline
  Compositor
 • Justin Fleming
  anemptytextlline
  Motion Graphics Designer
 • Dan Symons
  anemptytextlline
  Motion Graphic Designer  
 • Russell Agro
  anemptytextlline
  Motion Graphics Designer  
 • Tamer Tahkakha
  anemptytextlline
  Motion Graphics Designer  
 • Oliver Smith
  anemptytextlline
  Motion Graphics Designer
 • Janusz Murawski
  anemptytextlline
  Visual Effects Artist
 • Angela Gigica
  anemptytextlline
  Motion Graphics Designer